2023-06-21 19:13:43


 ضربه نهایی به مالیات گریزها

ایرنا/ دستگاه‌های کارتخوان درحالی‌که بخش عمده تراکنش‌های مالی کشور را دراختیار دارند، می‌توانند ابزار خوبی برای مخفی نگه داشتن درآمد و گریز از مالیات باشند. به همین دلیل هم تا سال گذشته تعداد زیادی از دستگاه های موجود هنوز به پرونده های مالیاتی متصل نبودند.

دستگاه‌های کارتخوان درحالی‌که بخش عمده تراکنش‌های مالی کشور را دراختیار دارند، می‌توانند ابزار خوبی برای مخفی نگه داشتن درآمد و گریز از مالیات باشند.

به همین دلیل هم تا سال گذشته تعداد زیادی از دستگاه های موجود هنوز به پرونده های مالیاتی متصل نبودند.

سامانه مودیان مالیاتی، طرح مهمی ست که یکی از مفاد آن تاکید بسیاری بر ساماندهی این دستگاه‌ها دارد.

بازار در راستای اجرای همین طرح هم دولت توانست بیش از ۹۷ درصد این دستگاه ها را شناسایی و به سامانه مودیان متصل کند.


بازنشر : آخرین خبر