2023-02-05 00:07:04


آماری عجیب از کشف فرارهای مالیاتی کشور

خبرگزاری دانشجو/ سبحانیان، معاون سیاست گذاری وزارت اقتصاد گفت: ما توانستیم ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی کنیم. حدود ۲۰ درصد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۰ رشد کرده است.

خبرگزاری دانشجو/ سبحانیان، معاون سیاست گذاری وزارت اقتصاد گفت: ما توانستیم ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی کنیم.

حدود ۲۰ درصد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۰ رشد کرده است.

بیش از ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه داشتیم.

حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان شناسایی فرار مالیاتی داشتیم!


بازنشر : آخرین خبر