مهران محمدی امین

استراتژی، برنامه ریزی و مدیریت تصمیمپرسش های متداول درباره استراتژی، برنامه ریزی و مدیریت تصمیم


آموزش سازمانی