مهران محمدی امین

اصول و فنون مذاکرهپرسش های متداول درباره اصول و فنون مذاکرهآموزش سازمانی