مهران محمدی امین

مدیریت نوین کسب و کارپرسش های متداول درباره مدیریت نوین کسب و کارآموزش سازمانی