مشاوره و اجرای سامانه های مدیریت یادگیری


استقرار سامانه های مدیریت یادگیری به دو روش آموزشگاهی و دانشگاهی نیازمند تجربیاتی در نگهداری و پشتیبانی این سامانه ها دارد، هماهنگی و انطباق با ساختارهای مدیریت آموزشی یکی از الزامات استقرار سامانه های مدیریت یادگیری همچون ال ام اس و آزمون دارد.

سازمان ها، موسسات آموزشی و پژوهشی ، دانشگاه ها و مراکز علمی برای مجازی سازی آموزش های خود و یا استقرار دانشگاه مجازی با چالش های بسیاری روبرو هستند. این چالش در چند وجه نیازمند انتخاب و تصمیم گیری های مدیریتی است.

این چالش ها و مواردی است که نیازمند بررسی، ارزیابی و مشاوره است :

  • انطباق امکانات و تکنولوژی های سامانه ها و نرم افزارهای تابع آن با نیازمندی های، قوانین و روال های آموزشی و اداری
  • پوشش حداکثری تغییر و تحول های آموزشی و تکنولوژی های کاربران
  • توسعه پذیری امکانات و توان حداکثری ارتباطات با سامانه های مختلف برای ارائه یا دریافت سرویس ها
  • ارائه سطوح مختلف گزارشات، ارزیابی های آموزشی، مدیریت ظرفیت های مختلف سرویس دهی

 

 

 آموزش مجازی