2023-02-11 21:29:53


ارسال پیامک اخذ مالیات به صاحبان خانه های خالی و خودروهای لوکس

خبرگزاری بازار/ لاکچری سواران و دارندگان خانه های خالی در حالی مشمول پرداخت مالیات شده اند که نمایندگان مجلس تاکید دارند دولت چنانچه در این زمینه کم کاری کند باید پاسخگویی ناتوانی خود در اجرای قانون شود. پس از قانونمند شدن دریافت مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس همراه با خانه های گرانقیمت که در قالب ایجاد دریافت پایه های جدید مالیاتی از سال ۱۴۰۰ دربودجه سالانه مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه این موضوع متناسب با اهدافی مد نظر به درستی محقق نشد.

خبرگزاری بازار/ لاکچری سواران و دارندگان خانه های خالی در حالی مشمول پرداخت مالیات شده اند که نمایندگان مجلس تاکید دارند دولت چنانچه در این زمینه کم کاری کند باید پاسخگویی ناتوانی خود در اجرای قانون شود.

پس از قانونمند شدن دریافت مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس همراه با خانه های گرانقیمت که در قالب ایجاد دریافت پایه های جدید مالیاتی از سال ۱۴۰۰ دربودجه سالانه مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه این موضوع متناسب با اهدافی مد نظر به درستی محقق نشد.

اقدامی که درصورت اجرای دقیق آن می تواند منابع مالی مناسبی را در بودجه سالانه نصیب دولت کند.

دراین میان اگرچه سازمان امور مالیاتی طی سال جاری توانسته است درآمدهای مالیاتی خود را در بودجه محقق کند اما تحقق این امر بیشتر به دلیل شناسایی کسب وکارها و فعالیتهای اقتصادی بوده که از طریق الزام اتصال دستگاههای کارتخوان به سازمان امورمالیاتی به عنوان مودیان جدید منابع قابل توجهی را کسب کرده است به طوریکه طی امسال صاحبان حدود ۱۰ میلیون دستگاه کارتخوان مشمول پرداخت مالیات شدند و به همین اندازه نیز کسانی که نسبت به پرداخت مالیات به دولت بی توجه بوند دستگاههای کارتخوان آنها خاموش شد.

اکنون نیز که بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس درحال بررسی است، نمایندگان مجلس تاکید دارند دولت در امر مالیات ستانی از پایه های جدید مالیاتی باید جدی شود نه اینکه مثل سالجاری درکسب درآمدها ازطریق اخذ مالیات از خودروهای لوکس گرانقیمت و خانه های خالی کم توجه باشد.

اخذ مالیات از دارندگان خودروهای لوکس به این منظوراست که افرادی که خودروهای گران قیمت سوار می شوند به لحاظ درآمدی متفاوت از فردی هستند که خودرو ندارد، چنین موضوعی درخانه های گران قیمت نیز صدق می کندلاکچری سواران و عیان نشینان در تیررس دریافت مالیاتضرورت توجه به این موضوع تا جایی است که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور می گوید؛ همه خودروهای دارای قیمت بیش از سه میلیارد تومان از سال آینده باید مالیات پرداخت کنند.

البته از ابتدا اجرای چنین قانونی قراربود خودروهایی که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان بود مشمول پردخت مالیات شوند.

حال طبق گزارش های موجود پرداخت مالیات از خودروهای گران‌قیمت از سال گذشته تاکنون شتاب بیشتری به خود گرفته است.

اینکه چرا طی سالجاری دولت نتوانست در بخش اخذ مالیات از خانه های خالی و خودروهای گرانقیمت کسب درآمد مناسب نماید به دلیل ناهماهنگی بین دستگاههای در شناسایی دقیق و کم کاری دولت در اجرای قانون بوده است که البته در بخش شناسایی خودروهای گرانقیمت به دلیل همراهی پلیس راهور شناسایی ها آسان اما در دریافت مالیات، متناسب با اهداف بودجه ای در این بخش موفقیت چندانی حاصل نشده است، در مورد شناسایی خانه های خالی نیز همین موضوع صدق می کند.

دولت در بخش مالیات ستانی از خودروهای لوکس و خانه های خالی ضعیف عمل کرده است، مطابق قانون دولت موظف به تحقق برنامه های خود برای دریافت مالیات از این بخش بوده است اما تاکنون نتوانسته آنگونه که باید و باشد موفق عمل کندضعف دولت در عدم وصول مالیات مناسب از خانه های خالی و خودروهای لوکسعلی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره علل ناتوانی دولت در تحقق درآمدها از طریق پایه های مالیاتی جدید چون اخذ مالیات از خانه های خالی و گرانقیمت همچنین خودروهای لوکس در سالجاری اظهار داشت:‌ به صراحت باید گفت دولت در این بخش ضعیف عمل کرده است، ضعفی که نشان از ناکارآمدی در شناسایی صاحبان خانه های خالی و خودروهای گران در اجرای قانون دارد چرا که مطابق قانون دولت موظف به تحقق برنامه برای دریافت مالیات از این بخش بوده است اما تاکنون نتوانسته در چنین مسیری آنگونه که باید و باشد موفق عمل کند.

وی با بیان اینکه دریافت مالیات ازخانه های خالی و گرانقیمت درکنار خودروهای لوکس قانونی است که باید به درستی اجرا شود، گفت: در بودجه سال آینده نیز به این موضوع توجه ویِژه شده و مجلس نیز همواره خواهان اجرای دقیق آن درسال آینده است.

بنابراین دولت نباید همچون سالجاری عدم موفقیت خود در این مسیر را دلیل سخت بودن شناسایی خانه های خالی و خودروهای گران قیمت بداند چرا که چنین رویکردی نشان از ضعف دارد، به هر حال دولت بایستی با سازو کارهای لازم براین موضوع متمرکز شود تا درسال ۱۴۰۲ دربحث مالیات ستانی در این بخش بهانه ای نداشته باشد.

عمده واحدهای مسکونی خالی از سکنه یا توسط سرمایه گذاران ساخته شده اند که به قصد افزایش قیمت نمی خواهند آنها را به بازار فروش عرضه کنند یا اینکه بخشی از آنها متعلق به دستگاههای دولتی و .

.

.

است که با مولد سازی باید عرضه شوندبا وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی اما تاکنون ۵۰۰ هزار دستگاه شناسایی شده است!عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: البته دولت قول داده است که از این به بعد در شناسایی خانه های لوکس و خالی همچنین خودرهای گرانقیمت با همکاری سایر دستگاهها، نهادها و ارگانها سفت و سخت این موضوع را پیگیری کند زیرا ضعفی که تاکنون دراین زمینه داشته ازهمین محل بوده است.

از طرفی بنا به اظهارات مسئولان دولتی تاکنون ۵۰۰ هزار دستگاه خانه خالی از سکنه شناسایی شده است، همچنین به اطلاعات بسیاری از صاحبان خودروهای گرانقیمت نیز برای الزام آنها به انجام تکلیف قانونی در پرداخت مالیات به دولت دست یافته است.

عنابستانی افزود: اگرچه دولت آمار واحدهای مسکونی تکمیل شده خالی از سکنه را که تاکنون شناسایی کرده ۵۰۰ هزارواحدعنوان می کند اما این رقم بسیار کم است زیرا طبق بررسی ها حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ساخته شده بلااستفاده و خالی در کشور وجود دارد که خیلی از آنها برای پرداخت مالیات هنوز تعیین و تکلیف نشده اند.

این واحدهای مسکونی یا اغلب توسط سرمایه گذاران ساخته شده اند که به قصد افزایش قیمت نمی خواهند آنها را به بازار فروش عرضه کنند یا اینکه بخش عمده ای متعلق به دستگاههای دولتی و .

.

.

است، در چنین شرایطی دولت باید هرچه سریعتر نسبت به شناسایی آنها برای دریافت مالیات اقدام کند.

مولدسازی اموال مازاد دولت ظرفیت قابل توجهی برای عرضه آنها بخصوص واحدهای ساختمانی دولتی است که طی سالها بلااستفاده مانده اند.

همچنین پلیس راهور تمام اطلاعات خودروهای لوکس برای پرداخت مالیات به دولت را داردمولدسازی اموال و دارایی ها فرصتی مناسب برای درآمدزایی دولتاین نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی ها و اموال مازاد دولت ظرفیت قابل توجهی برای عرضه آنها بخصوص واحدهای ساختمانی دولت است که طی سالها بلااستفاده مانده اند، بنابر این اگردولت با تجدید نظر در آیین نامه های خود برای عرضه واحدهای مسکونی خالی اقدام کند و از طرفی شهرداری ها نیز دولت را در شناسایی خانه های خالی همراهی کند، راحت می توان منابع قابل توجهی با وصول مالیات از این طریق بدست آورد.

با این عمل هم عرضه واحد های مسکونی به بازار بیشترمی شود و هم اینکه سایرین مجبور خواهند شد که خانه های ساخته شده خود را که مشمول مالیات می شود را به بازار عرضه کنند.

عنابستانی در ادامه به تعلل و کم کاری دولت در شناسایی و اخذ مالیات از خودروهای لوکس گرانقیمت اشاره کرد و گفت: پلیس راهور تمام اطلاعات خودروهای لوکس و گرانقیمت را دارد بنابراین مشکلی درشناسایی این خودروها برای دریافت مالیات از صاحبان آنها وجود ندارد.

اقدام قانونی که طی یکسال اخیر دولت خیلی نتوانسته در این مسیر موفق عمل کنند اما مجلس آنگونه که در بودجه سال آینده برآن تاکید کرده توجه بر وصول مالیات از پایه های مالیاتی جدید است.

اینکه نرخ تورم روی قیمت کالاهایی مانند خودرو تاثیر داشته و آن را افزایش داده است، قابل تامل است.

به هر حال کسانی که خودروی گرانقیمت سوار می شوند، توانمندی آن را دارند که با پرداخت مالیات، در تامین خدمات عمومی دولت مشارکت نمایندافزایش قیمت خودرو و تعیین نرخ مالیات از لاکچری سواران گرانقیمتاظهارات عنابستانی در مورد مالیات ستانی از خانه های خالی و خودروهای لوکس گران درحالی مطرح است که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور می گوید؛ آنچه سازمان اجرا می کند کاملا بر اساس قانون است و نمی توان ملاحظات را در اجرای قانون در نظر گرفت اما اینکه نرخ تورم روی قیمت کالاهایی مانند خودرو تاثیر داشته و آن را افزایش داده است، قابل تامل است.

به هر حال کسانی که خودروی گرانقیمت سوار می شوند، توانمندی آن را دارند که با پرداخت مالیات، در تامین خدمات عمومی دولت مشارکت نمایند.

البته اطلاعات ۴۰۰ هزار خودروی گران قیمت ازسوی سازمان امور مالیاتی شناسایی و این سازمان در حال محاسبه مالیات آنهاست از طرفی نیز با توجه به تعامل دولت با همه دستگاهها و نهادها برای شناسایی خانه های خالی بی تردید سال آینده اغمازی در دریافت مالیات قانونی در این دو مورد نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درپاسخ به اینکه چرا مجلس از ابزارهای نظارتی و قانونی خود برای مجاب کردن دولت در مالیات ستانی از خانه های خالی و خودروهای لوکس استفاده نمی کند، گفت؛ مجلس دراعمال نظارت برعملکرد دولت از ظرفیت های قانونی خود استفاده کرده و با برگزاری جلسات متعدد با مسئوالان اجرایی نسبت به برخی ضعف ها و کم کاریها تذکرمی دهد آنطور که طی یکسال و نیم عمر دولت سیزدهم وزرا دولت ۷ مورد کارت زرد را گرفته اند.

به هر حال مجلس درصورت ناکارآمدی دولت تعارفی ندارد و از ابزارهای نظارتی و قانونی خود استفاده می کند، اکنون نیز اگر دولت در سال آینده نسبت به دریافت مالیات ازخانه های خالی و خودروهای لوکس کم کاری کند بی تردید باید پاسخگوی ناکارآمدی های خود شود.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که بخش عمده خانه های خالی و خودروهای لوکس شناسایی شده است و تا قبل از سال جدید پیامک دریافت مالیات به آنها ارسال خواهد شددولت پاسخگوی ناکارآمدی های خود در اخذ مالیات قانونی خواهد شدبنا به این گزارش، لایحه بودجه سال آینده هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درحال بررسی و چکش کاری است، لایحه ای که درآن بر درآمد زایی دولت در بودجه ۱۴۰۲ ازمحل وصول مالیات بخصوص کسب درآمد از پایه های جدید مالیاتی مورد توجه است.

آنطور که نمایندگان مجلس تاکید دارند؛ کسب درآمد از محل مالیات ستانی خانه های خالی و خودروهای لوکس چنانچه همچون سال جاری محقق نشود و برنامه های دولت در این بخش محقق نشود، باید پاسخگوی ناکارآمدیهای خود شود.

البته مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند که بخش عمده خانه های خالی و خودروهای لوکس شناسایی شده است و تا قبل از سال جدید پیامک دریافت مالیات به صاحبان آنها ارسال خواهد شد.

اقدامی که برای شناسایی خانه های خالی از طریق شهرداری ها وسازمان ثبت املاک، اطلاعات مالکین واحد ها مسکونی بلااستفاده و خودروهای لوکس ازطریق پلیس راهور انجام شده است، علاوه بر این نیز مالیات این مالکین بر روی درگاه سازمان امورمالیاتی اعلام می شود.


بازنشر : آخرین خبر