2023-08-23 14:10:53


اصلاح قانون گلوگاه مبازره با معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه

آخرین خبر/شاهین مستوفی، مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در برنامه تلویزیونی ثریا گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از معافیت‌هایی که نباید صورت‌ گیرد ناشی از عدم اصلاح قانون و یا حتی نبود آن است. .

شاهین مستوفی، مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در برنامه تلویزیونی ثریا گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از معافیت‌هایی که نباید صورت‌ گیرد ناشی از عدم اصلاح قانون و یا حتی نبود آن است.


بازنشر : آخرین خبر