2023-11-04 15:17:46


انتقاد رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از سازمان مالیاتی

نوداقتصادی/  حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی گفت: وارد فرودگاه دوبی که می‌شوی، یک سیم‌کارت رایگان به فرد می‌دهند، دادن سیم‌کارت به گردشگران چیز بدی نیست، آنوقت ما برای اینترنت گردشگران محدودیت ایجاد می‌کنیم! قطب اقتصادی دنیا امروز گردشگری است، آمریکا بیشترین درآمد را از گردشگری دارد. لیله‌القدر ما وقتی است که سازمان مالیاتی برای حسابرسی می‌آید و خیلی نگرانی داریم.

نوداقتصادی/  حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی گفت: وارد فرودگاه دوبی که می‌شوی، یک سیم‌کارت رایگان به فرد می‌دهند، دادن سیم‌کارت به گردشگران چیز بدی نیست، آنوقت ما برای اینترنت گردشگران محدودیت ایجاد می‌کنیم! قطب اقتصادی دنیا امروز گردشگری است، آمریکا بیشترین درآمد را از گردشگری دارد.

لیله‌القدر ما وقتی است که سازمان مالیاتی برای حسابرسی می‌آید و خیلی نگرانی داریم.


بازنشر : آخرین خبر