مهران محمدی امین2024-02-24 04:08:07


تحول نظام مالیاتی از فضای سنتی به سمت هوشمندسازی

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر نظام مالیاتی در حال پوست اندازی و تحول به سمت ایجاد عدالت و شفافیت است و می بایست بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت را تامین کند.

سید محمدهادی سبحانیان در غرفه خبرفوری در نمایشگاه رسانه‌های ایران بیان داشت: بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات امروز وضعیت اقتصادی ما ریشه در اتکای منابع بودجه ای دولت به نفت دارد و باید به سمت گسترش پایه های مالیاتی و عدالت ناشی از آن برویم.

وی افزود: بسیاری از جمله دشمنان خارجی و برخی در داخل نمی‌خواهند اجازه دهند که عدالت و شفافیت در حوزه مالیاتی تحقق پیدا کند، اما آنچه معیار ماست عمل به قانون و گسترش عدالت در نظام مالیاتی است.

سبحانیان ادامه داد: برخی صنوف و چهره های مختلف ممکن است نخواهند به قانون تمکین کنند، اما اراده ما در مقابل تعهدی که به دولت و مردم داده ایم جدی است و قانون خط قرمز ماست.

رییس سازمان امور مالیاتی افزود: با اقداماتی که در سال جاری توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده، به تحقق آنچه در تکالیف بودجه ای بوده، موفق شدیم و ۱۰۰ درصد تکلیف قانونی ما در زمینه تامین درآمد مالیاتی در ۱۱ ماه ابتدای امسال انجام شده است.

این گفتگو را ببینید.


بازنشر : منبع: خبر فوری