2023-02-06 12:04:07


تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی 

ایبنا/داوود منظور؛ رییس سازمان مالیاتی گفت: پیش بینی کرده ایم برای سال آینده چنانچه شرکت‌های بورسی درآمد‌های مالیاتی را صرف توسعه کنند مشمول معافیت شوند. همچنین پیش بینی شده شرکت‌های بورسی معافیت ۱۰ درصد و در شرایطی ۲۰ درصد را شامل شوند.

ایبنا/داوود منظور؛ رییس سازمان مالیاتی گفت: پیش بینی کرده ایم برای سال آینده چنانچه شرکت‌های بورسی درآمد‌های مالیاتی را صرف توسعه کنند مشمول معافیت شوند.

همچنین پیش بینی شده شرکت‌های بورسی معافیت ۱۰ درصد و در شرایطی ۲۰ درصد را شامل شوند.


بازنشر : آخرین خبر