تغییر آدرس شرکت ها


تغییر آدرس شرکت یکی از بیشترین انواع تغییرات شرکتها در ایران است. تغییر آدرس گاهی از یک مرجع ثبتی به مرجع ثبتی دیگر است که در اینصورت شماره ثبت شرکت تغییر میکند و گاهی نیز ثبت تغییر آدرس شرکت در یک مرجع ثبتی ثابت اتفاق می‌افتدحقوق تجارت و کسب و کار