پلمپ دفاتر


بخش مهمی در هر کسب و کاری پلمپ دفاتر آن می باشد که جزو اقداماتی است که باید پس از ثبت شرکت انجام شود. در صورتی که شرکتی اقدامات لازم را برای پلمپ دفاتر خود انجام ندهد، تمامی فعالیت های آن از نظر اداره مالیات، غیر قانونی تلقی می شوند.حقوق تجارت و کسب و کار