گواهی ارزش افزوده


گواهی ارزش افزوده گواهی ای است، که مؤدیان پس از ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی میبایست حتما برای اخذ آن اقدام نمایند.

پرسش های متداول درباره گواهی ارزش افزودهحقوق تجارت و کسب و کار