مهران محمدی امین2023-08-23 22:55:13


خاندوزی: قصد داریم مجوز کسب و کار بدون معطلی یا دادن رشوه صادر شود

آخرین خبر/ خاندوزی در صف اول: قصد داریم امضای طلایی را  از مامور دولتی بگیریم و مجوز کسب و کار بدون معطلی یا دادن رشوه صادر شود. 675 هزار نفر مجوز خود را دریافت کرده اند که قابل مقایسه با سال های گذشته نیست.

خاندوزی در صف اول: قصد داریم امضای طلایی را  از مامور دولتی بگیریم و مجوز کسب و کار بدون معطلی یا دادن رشوه صادر شود.

675 هزار نفر مجوز خود را دریافت کرده اند که قابل مقایسه با سال های گذشته نیست.


بازنشر : آخرین خبر