مهران محمدی امین2023-10-09 14:59:34


درجازدن دستگاه ها در کسب رضایت کسب و کارها

خراسان/اتاق بازرگانی ایران نتایج سنجش رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب و کار را منتشر کرد. در این گزارش یافته های مذکور را از ابعادی از جمله دستگاه های اجرایی و همچنین استان ها بررسی می کنیم.

خراسان/اتاق بازرگانی ایران نتایج سنجش رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب و کار را منتشر کرد.

در این گزارش یافته های مذکور را از ابعادی از جمله دستگاه های اجرایی و همچنین استان ها بررسی می کنیم.

 اتاق بازرگانی در گزارش اخیر خود، نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور درخصوص عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب و کار را منتشر کرد.

در این نظرسنجی که سال گذشته انجام شده، پاسخ بیش از 2500 فعال کسب و کار ناظر به 4 شاخص عملکرد 44 سازمان و نهاد ملی و استانی مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان می دهد در بین دستگاه های اصلی، سازمان های بهزیستی و ثبت اسناد و همچنین نیروی انتظامی، بیشترین رضایتمندی فعالان اقتصادی را کسب کرده اند.

از منظر استانی نیز فعالان کسب و کار از عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط در استان های مرکزی، سمنان و آذربایجان غربی رضایت بیشتری داشته اند.

در مجموع این گزارش حاکی از این است که وضعیت رضایتمندی کسب و کارها از دستگاه های اجرایی نسبت به سال 1400، تغییر زیادی نداشته و البته اندکی بدتر شده است.

دستگاه های اجرایی، بخش مهم محیط کسب و کاردر میان عوامل محیطی کسب و کارها، دستگاه های اجرایی جایگاه ویژه ای دارند.

در این راستا، اتاق بازرگانی ایران علاوه بر انتشار دوره ای نتایج پایش محیط کسب و کارها، گزارش های دوره ای از وضعیت رضایتمندی فعالان کسب و کار از عملکرد دستگاه های اجرایی را نیز منتشر می کند.

در این آمارگیری که به صورت سالانه برگزار می شود، عملکرد دستگاه های مرتبط با محیط کسب و کار با 4 مولفه سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و نیز شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات مورد سنجش قرار می گیرد.

در پنجمین دوره از اجرای این طرح که برای سال گذشته انجام شده، از 2516 فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نظرخواهی شده است.

افت نسبی شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کارطبق نتایج طرح مذکور، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (اصلی و فرعی) مرتبط با محیط کسب و کار در سال 1401، عدد 4.

81 را کسب کرده که نشان‎دهنده وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاه های اجرایی کشور است.

همچنین این رقم نشان می دهد که رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های مزبور در این سال نسبت به سال 1400 به‎طور بسیار اندک کمتر شده است.

در خور ذکر است در این شاخص، امتیاز یک به معنای رضایت کامل و امتیاز 10 به معنای نارضایتی مطلق از عملکرد است.

 دستگاه های اجرایی در کدام استان ها به کسب و کارها بهتر خدمات می دهند؟ بر اساس یافته های طرح مذکور، در سال 1401 دستگاه های اجرایی سه استان مرکزی، سمنان و آذربایجان غربی به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده اند.

در مقابل دستگاه های اجرایی در سه استان اردبیل، لرستان و خوزستان نیز کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین ملاحظه می شود که از منظر بخش های اقتصادی، میزان رضایت فعالان اقتصادی شاغل در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی، در مقایسه با فعالان شاغل در خدمات و صنعت، نامناسب تر بوده است.

 کدام دستگاه ها به کسب و کارها بهتر خدمات می دهند؟ در طرح مذکور، دستگاه های اجرایی به دو گروه اصلی و فرعی در ارتباط با محیط کسب و کار تقسیم شده اند.

بر این اساس، نتایج طرح مذکور نشان می دهد که در سال گذشته، از بین دستگاه های اجرایی اصلی، سه دستگاه اجرایی بانک مرکزی، شهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه، کمترین نمره رضایتمندی را از کسب وکارها دریافت کرده اند.

در مقابل، سه دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی، سازمان ثبت اسناد و همچنین نیروی انتظامی، توانسته اند بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کنند.

همچنین از بین دستگاه های اجرایی فرعی، مجلس شورای اسلامی (نمایندگان استان ها)، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه (دادگاه ها و دادسراها) کمترین میزان رضایت و در مقابل سه دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور، سازمان های بیمه ای خصوصی و نیز بانک های خصوصی بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.


بازنشر : آخرین خبر