2023-02-21 14:53:14


دریافت مالیات برای پوشش ریسک رمز ارزها

ایبنا/محرمیان؛ معاون فناوری های بانک مرکزی گفت: تقریبا در تمام دنیا این مسئله وجود دارد که به دلیل ریسک‌های زیادی که ممکن است برای کاربران در حوزه رمز ارز اتفاق بیفتد محدودسازی انجام شده است. مثلا برخی کشور ها مثل چین به طور کامل رمزارز را منع کرده اند و برخی کشورهای دیگر مثل اروپا و آمریکای شمالی این محدودیت را با وضع مالیات انجام داده‌اند.

ایبنا/محرمیان؛ معاون فناوری های بانک مرکزی گفت: تقریبا در تمام دنیا این مسئله وجود دارد که به دلیل ریسک‌های زیادی که ممکن است برای کاربران در حوزه رمز ارز اتفاق بیفتد محدودسازی انجام شده است.

مثلا برخی کشور ها مثل چین به طور کامل رمزارز را منع کرده اند و برخی کشورهای دیگر مثل اروپا و آمریکای شمالی این محدودیت را با وضع مالیات انجام داده‌اند.


بازنشر : آخرین خبر