مهران محمدی امین2023-01-31 17:28:07


در انگلیس از خرید و فروش خانه ۵۰ درصد مالیات می‌گیرند اما در ایران...

نوداقتصادی/ در انگلیس از خرید و فروش خانه ۵۰ درصد مالیات می‌گیرند، در ایران به دلیل عدم اخذ مالیات فردی در پردیس ۱۵۰ خانه خریده است! دکتر محمود زرین‌ماه تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی»: در انگلستان، کانادا و ترکیه به ترتیب ۲٠، ۵٠ و ۲۵ درصد مالیات از اموال و دارایی‌ها دریافت می‌شود، با اخذ چنین مالیاتی، آیا سوداگران جرات می‌کنند وارد بازارهایی مثل ملک شوند و سوداگری کنند؟! اما در ایران در شهرک پردیس کسانی هستند که ۱۵٠ مسکن مهر را خریده‌اند. ده ها هزار مسکن مهر و طرح ملی مسکن در پردیس تنها متعلق به ۱٠٠ نفر است، دلیل چنین اتفاقاتی در ایران عدم اخذ مالیات مناسب است.

نوداقتصادی/ در انگلیس از خرید و فروش خانه ۵۰ درصد مالیات می‌گیرند، در ایران به دلیل عدم اخذ مالیات فردی در پردیس ۱۵۰ خانه خریده است! دکتر محمود زرین‌ماه تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی»: در انگلستان، کانادا و ترکیه به ترتیب ۲٠، ۵٠ و ۲۵ درصد مالیات از اموال و دارایی‌ها دریافت می‌شود، با اخذ چنین مالیاتی، آیا سوداگران جرات می‌کنند وارد بازارهایی مثل ملک شوند و سوداگری کنند؟! اما در ایران در شهرک پردیس کسانی هستند که ۱۵٠ مسکن مهر را خریده‌اند.

ده ها هزار مسکن مهر و طرح ملی مسکن در پردیس تنها متعلق به ۱٠٠ نفر است، دلیل چنین اتفاقاتی در ایران عدم اخذ مالیات مناسب است.


بازنشر : آخرین خبر