2023-05-31 21:09:03


رئیس سازمان مالیاتی: تعطیلی شرکت داروگر به دلیل مسائل مالیاتی دروغ محض است

نوداقتصادی/ رئیس سازمان مالیاتی گفت: تعطیلی شرکت داروگر به دلیل مسائل مالیاتی دروغ محض است. داروگر بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان معوقه مالیاتی را بیش از یک دهه است که پرداخت نکرده استمحمد هادی سبحانیان افزود: فضاسازی کردند که تعطیلی داروگر به دلیل مشکلات مالیاتی است، در حالی که ما روی اموال شخصی او دست گذاشتیم.

نوداقتصادی/ رئیس سازمان مالیاتی گفت: تعطیلی شرکت داروگر به دلیل مسائل مالیاتی دروغ محض است.

داروگر بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان معوقه مالیاتی را بیش از یک دهه است که پرداخت نکرده استمحمد هادی سبحانیان افزود: فضاسازی کردند که تعطیلی داروگر به دلیل مشکلات مالیاتی است، در حالی که ما روی اموال شخصی او دست گذاشتیم.

همه نهادهای نظارتی در جریان پرونده شرکت داروگر هستند، لطفا مدیران این شرکت مظلوم نمایی نکنند.


بازنشر : آخرین خبر