2023-08-27 13:13:45


رئیس سازمان مالیاتی: پزشکان بیشتر از سایر مشاغل مالیات پرداخت می‌کنند

صدا و سیما/ سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکان بیشتر از سایر مشاغل مالیات پرداخت می‌کنند.  بیشترین مالیاتی که از اصناف دریافت کردیم سالی ۳۵ میلیون است! مالیات نصف مشاغل و اصناف صفر است و پرداخت نمی‌کنند! بازار

صدا و سیما/ سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکان بیشتر از سایر مشاغل مالیات پرداخت می‌کنند.

 بیشترین مالیاتی که از اصناف دریافت کردیم سالی ۳۵ میلیون است! مالیات نصف مشاغل و اصناف صفر است و پرداخت نمی‌کنند! بازار


بازنشر : آخرین خبر