2023-08-07 11:29:51


رشد درآمدهای مالیاتی بخش مشاغل چگونه محقق شد

فارس/ رویکرد اصلاح پایگاه‌های داده‌ای نظام مالیاتی از طریق ساماندهی دستگاه‌های پوز و اجرای فاز اول سامانه مودیان در سال 1402 موجب شد که نه تنها بخش مهمی از مشاغل خاص امکان فرار مالیاتی نداشته باشند، بلکه درآمد مالیاتی دولت نیز 176 درصد افزایش یافت. .

رویکرد اصلاح پایگاه‌های داده‌ای نظام مالیاتی از طریق ساماندهی دستگاه‌های پوز و اجرای فاز اول سامانه مودیان در سال 1402 موجب شد که نه تنها بخش مهمی از مشاغل خاص امکان فرار مالیاتی نداشته باشند، بلکه درآمد مالیاتی دولت نیز 176 درصد افزایش یافت.


بازنشر : آخرین خبر