مهران محمدی امین2023-11-12 14:30:10


روایت نماینده سابق دادستان تهران از کلاه‌ گذاشتن شرکت‌ها بر سر سازمان مالیاتی و بانک‌ها

نوداقتصادی/ رسول قهرمانی، نماینده سابق دادستان تهران گفت: شرکت‌ها معمولا دو صورت مالی منتشر می‌کنند یکی برای سازمان امور مالیاتی که در آن خود را زیان‌ ده نشان دهند و یکی برای گرفتن وام از بانک‌ها که در آن خود را سود ده نشان دهند. باید سامانه‌ای داشته باشیم که براساس یک صورت مالی از سوی شرکت‌ها تسهیلات و یا اظهارنامه مالیاتی صادر شود.

نوداقتصادی/ رسول قهرمانی، نماینده سابق دادستان تهران گفت: شرکت‌ها معمولا دو صورت مالی منتشر می‌کنند یکی برای سازمان امور مالیاتی که در آن خود را زیان‌ ده نشان دهند و یکی برای گرفتن وام از بانک‌ها که در آن خود را سود ده نشان دهند.

باید سامانه‌ای داشته باشیم که براساس یک صورت مالی از سوی شرکت‌ها تسهیلات و یا اظهارنامه مالیاتی صادر شود.


بازنشر : آخرین خبر