2023-02-05 11:42:53


ساز و کار تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

ایسنا/نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن شروطی ساز وکاری برای تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و مواد ۱۸ و ۱۹ این طرح را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن شروطی ساز وکاری برای تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و مواد ۱۸ و ۱۹ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۸ این طرح؛ عبارت زیر به عنوان ماده(۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:ماده۹مکرر- پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون در صورت رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر به مدت «پنج سال از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی اولیه» یا «تاریخ فروش دارایی جایگزین شده» مذکور در بند (ج) این ماده، هر یک مقدم باشد، به تعویق می‌افتد:الف- دارایی متعلق به اشخاص حقیقی بوده و مالک یا صاحب حق بر اساس اطلاعات سامانه‎ ای سازمان، به عنوان صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی ثبت نام شده باشند و حداقل به مدت دو سال شاغل به فعالیت اقتصادی در محل مذکور باشد و بیش از شش ماه متوالی از توقف فعالیت‌های مذکور در محل دارایی نگذشته باشد؛ب- دارایی کاربری غیرمسکونی داشته باشد.

ج- مالک یا صاحب حق دارایی، تصمیم خود مبنی بر جایگزینی دارایی دیگری برای انجام فعالیت اقتصادی خود را به سازمان اعلام نماید و حداکثر پانزده ماه از تاریخ انتقال دارایی نسبت به تملک دارایی جایگزین و شروع فعالیت شغلی خود بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان اقدام نماید.

سازمان موظف است کسورات موضوع تبصره(۴) ماده(۱۳۲) این قانون در طول «دوره تعویق مالیات» موضوع این ماده را در هنگام تصفیه حساب مالیات کسر نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر اساس ماده ۱۹ این طرح؛ ماده(۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می شود:ماده۷۶- «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده(۲) این قانون که مشمول ماده(۷۷) می‌شوند، مشمول مالیات نمی‌شود.

همچنین در مواردی که «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های مذکور مشمول مالیات شود، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.


بازنشر : آخرین خبر