2023-06-13 15:09:13


ساعت آغاز کار ادارات مالیاتی ۸ صبح شد

تسنیم/بر اساس ابلاغیه وزیر کشور به استانداران، ساعت شروع به کار ادارت مالیاتی در خرداد و تیرماه به ساعت ۸ صبح تغییر پیدا کرد. در ابلاغیه وزیر کشور خطاب به استانداران سراسر کشور آمده است:نظر به اینکه به استناد مفاد بند (4) تصویب‌نامه شماره 243187/ت 61011 مورخ 1401/12/28 هیات محترم وزیران ساعات آغاز به کار و خاتمه تمامی دستگاه‌های اجرایی از پانزدهم خرداد ماه لغایت پانزدهم شهریورماه تغییر می‌یابد و با عنایت به درخواست رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ضرورت حضور کارکنان ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم و فعالان اقتصادی در ماه‌های خرداد و تیر که زمان قانونی تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و اوج مراجعه مردم به ادارات مالیاتی می‌باشد، مقتضی است در ایام یاد شده، ساعات آغاز به کار ادارات مذکور از ساعت 8 صبح (‌با رعایت میزان 44 ساعت کار در هفته برابر مفاد ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری) برنامه‌ریزی و مراتب به ادارات کل یاد شده و سایر دستگاه‌های ذیربط ابلاغ گردد.

بر اساس ابلاغیه وزیر کشور به استانداران، ساعت شروع به کار ادارت مالیاتی در خرداد و تیرماه به ساعت ۸ صبح تغییر پیدا کرد.

در ابلاغیه وزیر کشور خطاب به استانداران سراسر کشور آمده است:نظر به اینکه به استناد مفاد بند (4) تصویب‌نامه شماره 243187/ت 61011 مورخ 1401/12/28 هیات محترم وزیران ساعات آغاز به کار و خاتمه تمامی دستگاه‌های اجرایی از پانزدهم خرداد ماه لغایت پانزدهم شهریورماه تغییر می‌یابد و با عنایت به درخواست رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ضرورت حضور کارکنان ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم و فعالان اقتصادی در ماه‌های خرداد و تیر که زمان قانونی تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و اوج مراجعه مردم به ادارات مالیاتی می‌باشد، مقتضی است در ایام یاد شده، ساعات آغاز به کار ادارات مذکور از ساعت 8 صبح (‌با رعایت میزان 44 ساعت کار در هفته برابر مفاد ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری) برنامه‌ریزی و مراتب به ادارات کل یاد شده و سایر دستگاه‌های ذیربط ابلاغ گردد.

احمد وحیدی بازار


بازنشر : آخرین خبر