2023-11-18 16:39:05


سخنگوی دولت: مودیان مالیاتی مشاغل از ۲ ۵ میلیون به ۹ میلیون افزایش یافته است

اقتصاد آنلاین/ سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: خلق پول یکی از گام هایی بود که موجب تورم و گرانی میشد اما جلوی خلق پول گرفته شد و دولت به جای خلق پول با درآمد های مالیاتی و نفتی هزینه‌های خود را تامین کرد. ابتدای دولت حدود ۲/۵ میلیون مودی مالیاتی داشتیم امروز حدود ۹ میلیون مالیاتی داریم.

اقتصاد آنلاین/ سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: خلق پول یکی از گام هایی بود که موجب تورم و گرانی میشد اما جلوی خلق پول گرفته شد و دولت به جای خلق پول با درآمد های مالیاتی و نفتی هزینه‌های خود را تامین کرد.

ابتدای دولت حدود ۲/۵ میلیون مودی مالیاتی داشتیم امروز حدود ۹ میلیون مالیاتی داریم.

درحالیکه پیش از این عمده بودجه جاری کشور از طریق نفت تأمین می‌شد اما امروز ۵۲ درصد از بودجه را مالیات تأمین می‌کند علیرغم اینکه مالیات تولید کنندگان ۷ درصد کاهش یافته است.

با کاهش فرارهای مالیاتی، درآمدهای مالیاتی سالیانه ۶۰ درصد افزایش داشته است.

۵۲ منابع بودجه از مالیات تأمین شده و وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است.


بازنشر : آخرین خبر