2023-07-16 12:16:09


سوت زنی و چالش دریافت پاداش اعلام فرار مالیاتی ۲۰۰ میلیارد تومانی

تسنیم/ بر اساس مکاتبه رئیس سازمان مالیاتی در مورد یک پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان، مبلغ پاداش پس از وصول مالیات از محل فرار مالیاتی قابل پرداخت می‌باشد.  خبرگزاری تسنیم، رئیس کل سازمان مالیاتی به تازگی در مکاتبه ای با رئیس بازرسی وزارت اقتصاد به یک ابهام و اعتراض فرد گزارش دهنده،  در مورد پاداش فرار مالیاتی از محل دستور العمل سوت زنی مطابق ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم پاسخ داده است.

بر اساس مکاتبه رئیس سازمان مالیاتی در مورد یک پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان، مبلغ پاداش پس از وصول مالیات از محل فرار مالیاتی قابل پرداخت می‌باشد.

 خبرگزاری تسنیم، رئیس کل سازمان مالیاتی به تازگی در مکاتبه ای با رئیس بازرسی وزارت اقتصاد به یک ابهام و اعتراض فرد گزارش دهنده،  در مورد پاداش فرار مالیاتی از محل دستور العمل سوت زنی مطابق ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم پاسخ داده است.

بازار در این مکاتبه آمده است، بازگشت به نامه مورخ 1402/02/23 موضوع اعتراض" فرد گزارش دهنده به عدم دریافت پاداش اعلام فرار مالیاتی"، به آگاهی میرساند؛ میزان اوراق مالیاتی تشخیص داده شده ناشی از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بابت عملکرد و ارزش افزوده سنوات 1393 لغایت 1400 جمعاً مبلغ 2/233 میلیارد ریال است که حسب مفاد مواد 12 و 13 دستور العمل موضوع ماده 34 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (دستورالعمل سوت زنی)، مبلغ پاداش پس از وصول مالیات از محل فرار مالیاتی قابل پرداخت میباشد.

لیکن با توجه به اینکه اوراق تشخیص صادره در مرحله دادرسی مالیاتی میباشد، مبلغ 520 میلیون ریال تاکنون به نامبرده پرداخت گردیده است، لذا به دلیل عدم وصول مالیاتهای متعلقه فعلاً پرداخت دیگری به نامبرده امکان پذیر نمی باشد.


بازنشر : آخرین خبر