مهران محمدی امین2023-12-24 10:30:05


شناسایی بیش از ۴۰۰ هزار مودی جدید در بخش مالیات املاک اجاره‌ای

تسنیم/بیش از ۴۰۰ هزار مودی جدید در بخش مالیات املاک اجاره ای شناسایی شدند. مرضیه جعفری،  سرپرست دفتر علوم داده های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: با استقرار نظام حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی کشور و استفاده از روشهای تحلیل داده با استفاده از اطلاعات دریافت شده از سازمان های مرتبط با کسب و کارها در اجرای ماده 169 مکرر مالیات های مستقیم مربوط به سالهای عملکرد 1395 الی 1399 که در سال 1399 دریافت شده است و اطلاعات جدیدی که در سال 1402 دریافت گردید، همچنین بررسی اطلاعات درون سازمانی مربوط به عملکردهای 96 الی 99 تهران و سایر شهرها، از تعداد 373131 مودی دارای شرایط مشمولیت ماده 77 ق.

بیش از ۴۰۰ هزار مودی جدید در بخش مالیات املاک اجاره ای شناسایی شدند.

مرضیه جعفری،  سرپرست دفتر علوم داده های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: با استقرار نظام حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی کشور و استفاده از روشهای تحلیل داده با استفاده از اطلاعات دریافت شده از سازمان های مرتبط با کسب و کارها در اجرای ماده 169 مکرر مالیات های مستقیم مربوط به سالهای عملکرد 1395 الی 1399 که در سال 1399 دریافت شده است و اطلاعات جدیدی که در سال 1402 دریافت گردید، همچنین بررسی اطلاعات درون سازمانی مربوط به عملکردهای 96 الی 99 تهران و سایر شهرها، از تعداد 373131 مودی دارای شرایط مشمولیت ماده 77 ق.

م.

م، تعداد 63041 مودی فاقد ثبت نام مالیاتی،از میان تعداد 76290 مهندس ناظر تعداد 3،368 مهندس ناظر فاقد ثبت نام مالیاتی شناسایی شده اند.

 همچنین با بررسی اطلاعات دریافت شده از سامانه املاک و مستغلات کشور مربوط به عملکردهای 1399 الی02 14 ، تعداد 1500 مشاور املاک و بیش از 400 هزار مودی جدید در منبع مالیات مستغلات نیز شناسایی شدند.


بازنشر : آخرین خبر