2023-11-01 01:02:11


صدور بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برای فراریان مالیاتی

باشگاه خبرنگاران/رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای اولین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می‌شود. سید محمدهادی سبحانیان در صفحه مجازی خود نوشت: یکی از راه‌های فرار مالیاتی تا پیش از این، عدم تسلیم اظهارنامه بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای اولین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می‌شود.

سید محمدهادی سبحانیان در صفحه مجازی خود نوشت: یکی از راه‌های فرار مالیاتی تا پیش از این، عدم تسلیم اظهارنامه بود.

از این پس این مسیر بسته شد.

وی افزود: برای اولین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می‌شود و این راه ادامه دارد ان‌شاءالله.

گفتنی است تعداد کل مودیان اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه در عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ تا ١۴٠٠ معادل ١١٧ هزار و ٢۶٣ مورد و تولید اظهارنامه برآوردی به تعداد ١٨ هزار و ۴۸۶ است.

تعداد کل مودیان صاحبان مشاغل فاقد اظهارنامه نیز در عملکرد‌های یاد شده ۵۴۹هزار و ۲۹۶ و تولید اظهارنامه برآوردی به تعداد ۷۲هزار و ۴۱۹ است.


بازنشر : آخرین خبر