2023-08-23 10:56:06


فاجعه‌ی معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ فراتر از این‌‌هاست!

آخرین خبر/محمد طاهر رحیمی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی با حضور در برنامه تلویزیونی ثریا گفت: آمارهای رسمی و منتشر شده ثریا از میزان معافیت های مالیاتیِ بنگاه‌های کلان اقتصادی تنها بخشی از فاجعه است. حاشیه سود (سهم سود از درآمد)، فولادی ها در کشور، از ٣٠ تا ۴٠ درصد، حوزه معدن تا ٨۴ درصد و پتروشیمی ها بین ٣٠ تا ٧٠ درصد بوده و این یعنی در هیچ کجای دنیا این میزان از ناسازگاری در سود ارزی و معافیت مالیاتی وجود ندارد.

محمد طاهر رحیمی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی با حضور در برنامه تلویزیونی ثریا گفت: آمارهای رسمی و منتشر شده ثریا از میزان معافیت های مالیاتیِ بنگاه‌های کلان اقتصادی تنها بخشی از فاجعه است.

حاشیه سود (سهم سود از درآمد)، فولادی ها در کشور، از ٣٠ تا ۴٠ درصد، حوزه معدن تا ٨۴ درصد و پتروشیمی ها بین ٣٠ تا ٧٠ درصد بوده و این یعنی در هیچ کجای دنیا این میزان از ناسازگاری در سود ارزی و معافیت مالیاتی وجود ندارد.


بازنشر : آخرین خبر