مشاوره، طراحی، تولید نرم افزار


طراحی تولید نرم افزار فعالیتی می باشد که بیشتر ارزش کیفی آن به توانایی و تخصص کارشناسان بخش تولید مرتبط است. یکی از اساسی ترین دلایل در ساماندهی و اجرایی شدن موفق یک سیستم نرم افزاری در هر شرکت و سازمانی، مشاوره تخصصی با نیروی کارشناس حوزه مرتبط با نرم افزار می باشد که موجب می گردد تا مناسبترین شیوه در طراحی و تولید نرم افزار انتخاب گردد و تصمیمات درست و دقیق بر اساس دانش و تجربیات نیروی مشاور طراحی و تولید نرم افزار گرفته شود.

شرکت های نرم افزاری، سازمان ها و کسب و کارها بر اساس نیازمندی های توسعه و گذر زمان و یا تولید یک محصول نرم افزاری برای مشتریان خود نیاز دارند که نرم افزارها و سامانه هایی را طراحی و تولید نمایند و یا در پروسه توسعه و ارائه خدمات نیازمند کاهش هزینه و چابک سازی هستند.

در طراحی و تولید نرم افزارها و سامانه های اطلاعاتی چالش های زیر نیازمند تجربیات و مشاوره مناسب است :

  • انطباق امکانات و تکنولوژی های نرم افزارها و سامانه ها با نیازمندی های سازمان و کسب و کار و بازار مشتریان
  • مدیریت محصول به شکلی توجیه پذیر از نظر عمر محصول، تقاضای بازار و تداوم و پایداری درآمدزایی و ایجاد ارزش
  • هزینه های طراحی، تولید، استقرار
  • مدیریت دانش، مستندسازی و خطاناپذیری وکاهش هزینه ها و درگیری منابع تولید و توسعه

ارزیابی های عملکرد، تحلیل بازار فناوری، بازمهندسی فرایند های تولید و پشتیبانی نرم افزار، مدیریت دانش و نگهداری تجربه های فردی به شکل مستند و قابل ارائه و انتقال با رویکرد چابکی و کاهش هزینه خدماتی است که مشاوره مدیریت و توسعه تیارا ارائه می دهد .

 

 فناوری اطلاعات