مشاوره و ارزیابی برای خرید و استقرار سامانه های سازمانی


سازمان ها برای تهیه و خرید سامانه های اطلاعاتی، نرم افزارهایی مثل اتوماسیون اداری، پرتال های سازمانی و سامانه های اداری و مدیریتی نیازمند ارزیابی و شناخت فنی امکانات سامانه ها و نرم افزارها هستند.

سازمان ها و کسب و کارها بر اساس نیازمندی های توسعه و گذر زمان نیاز دارند که نرم افزارها و سامانه هایی را توسعه دهند و یا تهیه کنند.

سازمان ها در این فرآیند با چالش های زیر روبرو هستند :

  • انطباق امکانات و تکنولوژی های نرم افزارها و سامانه ها با نیازمندی های سازمان و کسب و کار
  • هزینه های خرید، استقرار و پشتیبانی و نگهداری
  • منابع مورد نیاز همچون منابع مالی و انسانی، تجهیزات و سخت افزارها، آموزش ها و تغییر فرآیندهای سازمانی

پرتال سازمانی، اتوماسیون اداری، سیستم های پشتیبانی، سامانه های مالی و اداری، حسابداری و فروش، تولید و انبارداری و ... نمونه هایی از نیازمندی های سازمانی است که شرکت های مختلف نرم افزاری آنها را تولید کرده و توسعه می دهند.

برای انتخاب بهترین و بهینه ترین گزینه نیازمند تجربیات فنی است .

حضور در جلسات دموی شرکت ها، ارزیابی های فنی و بررسی روال های سازمانی و نیازمندی های سازمان، ارزیابی توان استقرار، پشتیبانی و نگهداری شرکت ها، توسعه پذیری سامانه ها و مشاوره در حوزه های مختلف، خدماتی است که مشاوره مدیریت و توسعه تیارا به شرکت ها، سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد .

 فناوری اطلاعات