2022-12-26 17:26:39


مالیات بر ارزش افزوده دانه های روغنی کاهش یافت

مالیات بر ارزش افزوده برخی دانه های روغنی از ۹ درصد به یک درصد تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص اعلام شمولیت مالیات بر ارزش افزوده و در راستای اجرای بند ۳ مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی، اقتصادی کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای دانه‌های سویا، کلزا، گلرنگ، روغن خام سویا، روغن خام، آفتابگردان، روغن خام کلزا و پالم از ۹ درصد به یک درصد تأیید شد. در این مصوبه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ در خصوص اعلام شمولیت مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۹ درصد دانه‌های (روغنی با عنایت به نظرات معاونت امور زراعت به شماره ۱۴۰۱/۷۰۰/۷۷۰۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ (تصویر پیوست و در راستای اجرای بند ۳ مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی، اقتصادی کاهش مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد در گروه دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی "صرفاً برای دانه سویا (کد تعرفه‌های و ۱۲۰۱۹۰۹۰) دانه کلزا با کد تعرفه‌های ۱۲۰۵۱۰۲۰،۱۲۰۵۱۰۹۰،۱۲۰۵۹۰۱۰، ۱۲۰۱۹۰۱۰ و ۱۲۰۵۹۰۹۰)، دانه گلرنگ (کد تعرفه ۱۲۰۷۶۰۹۰)، روغن خام سویا (کد تعرفه ۱۵۰۷۱۰۰۰)، روغن خام آفتابگردان (کد تعرفه (۱۵۱۲۱۱۰۰ روغن خام کلزا (کد تعرفه (١٥١٤۱۱۰۰ و روغن پالم RBD ( کد تعرفه ۱۵۱۱۹۰۱۰) مورد تائید است.
بازنشر : مهر

برچسب‌ها     مالیات بر ارزش افزوده     دانه های روغنی     تعرفه واردات / گمرک     سو