2023-01-08 16:22:02


مالیات بر سوداگری دامن چه کسی را می‌گیرد؟

آخرین خبر/ مجلس  طرحی را در دستور کار خود گذاشته که بتواند از سوداگران و سفته بازان مالیات دریافت کند تا بازارها بی محابا سر مردم خراب نشود اما چند نکته عجیب  این طرح را تحت الشعاع قرار داده که آیا هدف مجلس واقعا منفعت مردم بوده؟ در این گزارش به بررسی چالش‌های این طرح پرداخته‌ایم. .

مجلس  طرحی را در دستور کار خود گذاشته که بتواند از سوداگران و سفته بازان مالیات دریافت کند تا بازارها بی محابا سر مردم خراب نشود اما چند نکته عجیب  این طرح را تحت الشعاع قرار داده که آیا هدف مجلس واقعا منفعت مردم بوده؟ در این گزارش به بررسی چالش‌های این طرح پرداخته‌ایم.


بازنشر : آخرین خبر