مهران محمدی امین

خدمات مالیاتی


تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تنظیم و ارسال معاملات فصلی تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی تحریر دفاتر قانونی تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف

کم کردن مالیات - مالیات غرب تهران - سازمان مالیات غرب تهران - سازمان مالیاتی شمال تهران - مالیات شرکت ها - مالیات کسب و کارها - جریمه مالیات

پرسش های متداول درباره خدمات مالیاتی

آیا امکان کاهش مالیات شرکت وجود دارد ؟

بله، ممکن است در مراحلی نیاز به بازبینی باشد و یا براساس یک سری قوانین و روال های قانونی امکان کاهش مالیات باشد.

برای ارسال اظهارنامه مالیاتی شرکت نهایتا چه میزان زمان داریم؟

برای ارسال اطهارنامه مالیاتی شرکت پس از پایان هر سال مالی نهایتاً 4 ماه زمان داریم.

برای ارسال اظهارنامه ارزش افزوده چه مقدار زمان در اختیار داریم؟

اظهارنامه ارزش افزوده یکی از مهم ترین اظهارنامه های مالیاتی می باشد که برای ارسال آن بعد از پایان هر فصل نهایتا 15 روز زمان داریم.


مالی و سرمایه گذاری