خدمات بیمه ای


مشاوره و نظارت بر تنظیم قراردادها جهت رعایت منافع شرکت ها بررسی اسناد قبل از تنظیم اسناد و تحریر دفاتر جهت کاهش هزینه احتمالی اخذ مفاصا حساب ماده 38 تامین اجتماعی برای قراردادهای شرکت ها بررسی اسناد و مدارک و دفاتر شرکت قبل از حسابرسی تامین اجتماعیمالی و سرمایه گذاری