خدمات حسابداری


انتخاب نرم افزارهای حسابداری متناسب با فعالیت ها تعریف کدینگ حسابداری مورد نیاز انجام کلیه عملیات حسابداری ارائه گزارشات حسابداری تهیه صورت های مالی اسخگویی به حسابرسی در صورت نیاز به تهیه گزارش حسابرسیمالی و سرمایه گذاری