خدمات حقوقی و دستمزدی


تهیه قراردادهای کاری تهیه لیست حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان تنظیم و ارسال لیست حقوق ماهانه به سازمان امور مالیاتی تنظیم و ارسال لیست حقوق ماهانه به سازمان تامین اجتماعیمالی و سرمایه گذاری