2023-09-09 17:29:08


مشاغل زیرزمینی به تور مالیات می‌افتند

ایسنا/ یک کارشناس امور مالیاتی گفت: سال بعد که سامانه مودیان ایجاد می‌شود تمام تراکنش‌ها منتهی به خرید و فروش خواهد شد و مالیات به شکل واقعی محاسبه می‌شود. فعالیت‌های زیرزمینی و کاذب که خارج از چتر مالیات قرار دارد نیز در فرآیند مالیات قرار می‌گیرد.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: سال بعد که سامانه مودیان ایجاد می‌شود تمام تراکنش‌ها منتهی به خرید و فروش خواهد شد و مالیات به شکل واقعی محاسبه می‌شود.

فعالیت‌های زیرزمینی و کاذب که خارج از چتر مالیات قرار دارد نیز در فرآیند مالیات قرار می‌گیرد.

 


بازنشر : آخرین خبر