مهران محمدی امین

عارضه یابی، ساختاردهی و بازمهندسی سازمان


از درون یک کسب و کار شاید کار بسیار سختی باشد که اشکالات را دید و آنها را رفع کرد. بخشی عمده ای از منابع بر اثر همین اشکالات گاه کوچک هدر می روند و یک مجموعه کاری با هزینه های مالی و غیر مالی بسیار ممکن است نسبت به رقبا عمل کند. بازبینی و بازنگری فرآیند ها و روش ها در یک ساختار سازمانی همواره نیاز است و مهمتر از آن منطبق بودن بر اصول و تجربه های موفق است که کسب و کارها را به سوی تعالی و موفقیت می برد.

پرسش های متداول درباره عارضه یابی، ساختاردهی و بازمهندسی سازمان


مشاوره و توسعه مدیریت