مهران محمدی امین

مدیریت برنامه ریزی منابع


منابع در کسب و کار مهمترین دارایی های یک کسب و کار است نبود منابع با هدر دادن متفاوت است و لازمه بقا و پایداری یک مجموعه کاری این است که منابعی همچون :
منابع تولیدی،بخش های کاری، جریان مالی و سرمایه های فکر و انسانی به شکل بهینه مدیریت و برنامه ریزی شود تا به شکل عالیی تخصیص داده شود.

پرسش های متداول درباره مدیریت برنامه ریزی منابع


مشاوره و توسعه مدیریت