مهران محمدی امین

مدیریت دانش،تجربه و خطاناپذیری


تحربیات و دانش های پرسنل در کسب و کار یک شمشیر دولبه است، از سویی ما را در حل مشکلات و بحران ها و پیش بردن بهتر کارها کمک می کند و از سویی وابستگی به این تجربیات و دانش و در نتیجه افراد را بیشتر می کند. مدیریت دانش در واقع این دانش و تجربیات را درون سازمان و به شکل سرمایه هایی بدون قائل بودن به افراد حفظ می کند.

پرسش های متداول درباره مدیریت دانش،تجربه و خطاناپذیری


مشاوره و توسعه مدیریت