مهران محمدی امین

کارگروهی و جانشین پروری


سازمان ها و کسب و کارها بیش از پیش نیازمند مدیریت مهارت در داخل خود هستند. در واقع مدیریت یک مجموعه باید بداند چه مهارت هایی در مجموعه خود نیاز دارد و برای آنها منابع انسانی مناسب را به مرور تربیت کند.

پرسش های متداول درباره کارگروهی و جانشین پروری


مشاوره و توسعه مدیریت