2023-05-30 11:53:43


معافیت مالیاتی برای واحدهای جدید در مناطق آزاد

در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده سازمان امور مالیاتی موظف است در اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد برای واحدهای جدید اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده ۱۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد     سازمان امور مالیاتی کشور     سازمان امور مالیاتی