مهران محمدی امین2023-11-05 20:26:08


معاون اقتصادی دادستان کل کشور: عدم کارآیی کسب و کارها پشت تامین مالی از بانک‌ها پنهان می‌شود

نوداقتصادی/ پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: عقل سلیم می گوید در تورم ۷۰ درصدی وقتی از یک بانک با سود ۲۰ درصد تامین مالی کنی بردی، در این شرایط معلوم است که همه تمایل به تامین مالی از بانک دارند. عدم کارآیی کسب و کارها پشت تامین مالی از بانک ها پنهان می‌شود.

نوداقتصادی/ پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: عقل سلیم می گوید در تورم ۷۰ درصدی وقتی از یک بانک با سود ۲۰ درصد تامین مالی کنی بردی، در این شرایط معلوم است که همه تمایل به تامین مالی از بانک دارند.

عدم کارآیی کسب و کارها پشت تامین مالی از بانک ها پنهان می‌شود.


بازنشر : آخرین خبر