مهران محمدی امین2024-01-17 20:41:11


معاون وزیر اسبق صمت: اغلب قوانینی که برای بازنگری به مجلس می‌رود، شرایط را برای کسب و کار سخت تر می‌کند

نوداقتصادی/ معاون وزیر اسبق صمت گفت: اغلب قوانینی که برای بازنگری به مجلس میرود، شرایط را برای کسب و کار سخت تر می‌کند. علیرضا شجاعی افزود: برای تغییر بسیاری از آئین‌نامه‌های دست و پاگیر در مجلس مشکل داریم.

نوداقتصادی/ معاون وزیر اسبق صمت گفت: اغلب قوانینی که برای بازنگری به مجلس میرود، شرایط را برای کسب و کار سخت تر می‌کند.

علیرضا شجاعی افزود: برای تغییر بسیاری از آئین‌نامه‌های دست و پاگیر در مجلس مشکل داریم.

بازار


بازنشر : آخرین خبر