2023-07-15 12:03:09


مقام وزارت اقتصاد: میزان شکست کسب و کار در کشور بالاست

نوداقتصادی/ حسین رضوی‌پور، رئیس مرکز نوسازی اداری وزارت اقتصاد گفت: فقط روی ورود به کسب و کار تمرکز کردیم در حالی که طول مدت کسب و کار کشور پایین است/ وزارت اقتصاد در راستای هدایت سرمایه ورودی نکرده است. .

نوداقتصادی/ حسین رضوی‌پور، رئیس مرکز نوسازی اداری وزارت اقتصاد گفت: فقط روی ورود به کسب و کار تمرکز کردیم در حالی که طول مدت کسب و کار کشور پایین است/ وزارت اقتصاد در راستای هدایت سرمایه ورودی نکرده است.


بازنشر : آخرین خبر