2023-02-06 18:38:24


نحوه محاسبه مالیات اصناف

ایبنا/داوود منظور؛ رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به نرخ‌های سودی که وزارت صمت برای گروه‌های مختلف اصناف تعیین می‌کند، ضرایب مالیاتی اعمال می‌شود و این ضرایب براساس شرایط منطقه‌ای، اقلیمی و تشخیص مدیران منطقه‌ای متغیر است. اصرار ما این است که اصناف، اسناد هزینه و درآمد خود را ارائه کنند تا ما مالیات آنها را از طریق ضریب‌های تخمینی محاسبه نکنیم.

ایبنا/داوود منظور؛ رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به نرخ‌های سودی که وزارت صمت برای گروه‌های مختلف اصناف تعیین می‌کند، ضرایب مالیاتی اعمال می‌شود و این ضرایب براساس شرایط منطقه‌ای، اقلیمی و تشخیص مدیران منطقه‌ای متغیر است. اصرار ما این است که اصناف، اسناد هزینه و درآمد خود را ارائه کنند تا ما مالیات آنها را از طریق ضریب‌های تخمینی محاسبه نکنیم.
بازنشر : آخرین خبر