2023-02-06 18:38:19


نقره داغ پزشکان متخلف توسط سازمان امور مالیاتی

آخرین خبر/داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکان نباید از مردم وجه نقد بگیرند و یا از آن‌ها بخواهند که ویزیت را به صورت کارت به کارت پرداخت کنند. واریزی به کارت پزشکان به عنوان درآمد پزشک تلقی می‌شود.

داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکان نباید از مردم وجه نقد بگیرند و یا از آن‌ها بخواهند که ویزیت را به صورت کارت به کارت پرداخت کنند. واریزی به کارت پزشکان به عنوان درآمد پزشک تلقی می‌شود. لیست پزشکان متخلف را به سازمان نظام پزشکی اعلام کردیم.
بازنشر : آخرین خبر