مهران محمدی امین2023-06-03 18:32:04


پایان رودربایستی مالیاتی با صادرکنندگان

اکو ایران/ طبق برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله ،بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو‌ می شود.  این موضوع می تواند میزان صادرات و ارز آوری را تحت تاثیر قرار دهد اما از بُعد دیگر این تصمیم می تواند بر تولید کیفی اثر گذار باشد.

طبق برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله ،بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو‌ می شود.

 این موضوع می تواند میزان صادرات و ارز آوری را تحت تاثیر قرار دهد اما از بُعد دیگر این تصمیم می تواند بر تولید کیفی اثر گذار باشد.


بازنشر : آخرین خبر