2022-12-07 15:21:55


پیش‌بینی درآمد مالیاتی دولت در سال آینده

ایبنا/ داود منظور؛ رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته در وصول مالیات، رشد ۵۸ درصدی داشتیم به گونه‌ای که میانگین ماهانه وصول مالیات از ۱۵ همت در سال ۱۳۹۹ به ۲۵ همت در سال گذشته افزایش پیدا کرد. در ۸ ماهه امسال، ۳۱۰ همت وصول مالیات داشتیم که از کل وصول مالیات در سال گذشته فراتر رفته است.

ایبنا/ داود منظور؛ رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته در وصول مالیات، رشد ۵۸ درصدی داشتیم به گونه‌ای که میانگین ماهانه وصول مالیات از ۱۵ همت در سال ۱۳۹۹ به ۲۵ همت در سال گذشته افزایش پیدا کرد. در ۸ ماهه امسال، ۳۱۰ همت وصول مالیات داشتیم که از کل وصول مالیات در سال گذشته فراتر رفته است.
بازنشر : آخرین خبر